Plan działań – KWW Krzysztofa Heroka

28 sierpnia 2018

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI KWW KRZYSZTOFA HEROKA – POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

To obowiązki każdego Burmistrza Cieszyna. Chcę je wykonać rzetelnie. Ponadto skieruję działania w stronę rozwoju naszego miasta!!!

 1. Zdrowy Cieszyn
  1. Przywrócenie stałego wsparcia finansowego dla Związku Emerytów i Rencistów, Związku Niewidomych
  2. Rozwój programu zdrowotnego, a w szczególności kontynuacja gimnastyki korekcyjnej
  3. Wprowadzenie odpowiednich programów szczepień dla dzieci i seniorów
  4. Przywrócenie podstawowej opieki pielęgniarskiej w przedszkolach
  5. Dopłaty dla dzieci w prywatnych żłobkach
  6. Wprowadzenie profilaktyki stomatologicznej w przedszkolach i szkołach
  7. Wprowadzenie profilaktyki zdrowego stylu życia w przedszkolach i szkołach
  8. Podjęcie działań do przystosowania formy współpracy miasta ze Szpitalem Śląskim w Cieszynie ( białe miasteczka dla mieszkańców)
 1. Infrastruktura
  1. Rozbudowa komunikacji miejskiej na terenach nieobjętych transportem miejskim
  2. Zwiększenie częstotliwości przejazdów autobusów komunikacji miejskiej
  3. Stałą rozbudowa taboru poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów
  4. Zwiększenie nakładów na remonty dróg i chodników
  5. Stworzenie przyjaznej przestrzeni i infrastruktury dla dzieci i seniorów – place zabaw, siłownie pod chmurką, zwiększenie ilości ławek i koszy na śmieci
  6. Systematyczna rozbudowa oświetlenia miejskiego
  7. Zwiększenie ilości ścieżek rowerowych
  8. Parki istniejące – strefa bezpiecznego relaksu i odpoczynku
  9. Usuwanie barier na terenie miasta dla osób niepełnosprawnych starszych i matek z dziećmi.
  10. Szczególny nadzór nad odbiorem wykonawczym inwestycji (aby uniknąć po ukończeniu gwarancji napraw na koszt miasta)
 1. Czysty, ekologiczny i zielony Cieszyn
  1. Zwiększenie częstotliwości utrzymywania w czystości miasta
  2. Dbałość o zieleń miejską , w szczególności ronda
  3. Zwiększenie ilości zieleni mobilnej w mieście
  4. Umożliwienie przedsiębiorcom w centrum miasta utworzenie bez wnoszenia opłat stref zielonych przylegających do obiektów handlowo – usługowych
  5. Podłączenie do sieci ciepłowniczej śródmieścia
  6. Zwiększenie dopłat do wymiany starych koltów węglowych na kotły ekologiczne
  7. Dofinansowanie do nowo powstających odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła)
 1. Edukacja
  1. Stałe podnoszenie wkładu finansowego do doposażenia sal lekcyjnych
  2. Zwiększenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – dla wyrównania szans,
  3. Zwiększenie ilości pozalekcyjnych zajęć sportowych – dofinansowanie szkolnych kół sportowych
  4. Zakup dodatkowych podręczników w wersji papierowej lub elektronicznej – w celu umożliwienia pozostawienia ich w szkole bez konieczności zabierania do domu
  5. Poszerzenie systemu stypendialnego dla zdolnej młodzieży
  6. Rozszerzenie nauki pływania w przedszkolach i szkołach
  7. Dostosowanie czasu otwarcia żłobków, przedszkoli i świetlic szkolnych do potrzeb społeczeństwa
 1. Bezpieczny Cieszyn
  1. Stała rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego łącznie z osiedlami wielomieszkaniowymi i domkami jednorodzinnymi
  2. zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej
  3. poszerzenie współpracy z Komendą Powiatową Policji w zakresie zwiększenia patroli policyjnych
  4. Stałe zwiększenie wydatków na funkcjonowanie i doposażenie OSP, w tym zakup co 2 lata nowych wozów gaśniczych dla poszczególnych jednostek OSP w mieście
  5. Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców
 1. Sport
  1. Uproszczenie procedur pozyskiwania środków publicznych dla klubów i stowarzyszeń.
  2. Podnoszenie standardów Miejskich obiektów sportowych
  3. Budowa stadionu
  4. Budowa/ remont basenu otwartego
  5. Budowa basenu krytego
  6. Budowa hali sportowej SP 7
  7. Budowa hali sportowej SP 6
  8. Budowa boiska o sztucznej nawierzchni „Wałka”
  9. Budowa basenów przy: SP 2, SP 3- letnie przykryte konstrukcją z poliwęglanu i aluminium, lodowisko
  10. Wymiana nawierzchni na Orliku przy SP 3
 1. Współpraca
  1. Zwiększenie współpracy z miastami partnerskimi w zakresie wymiany kulturowej i społecznej
  2. Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie wymiany wakacyjnej dla dzieci i młodzieży
  3. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych takich jak : Kino na Granicy, Festiwal Teatralny i wiele innych
  4. Reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta
  5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, między innymi konsultacje w sprawie spraw miasta, powołanie pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych
  6. Współpraca z przedsiębiorstwami i kupcami
 1. Rozwój i inwestycje
  1. Pozyskanie oraz przygotowanie terenów pod inwestycje
  2. Budowa nowych mieszkań komunalnych i socjalnych
  3. Zintensyfikowanie prac związanych ze zmianami dotyczącymi przygotowania i uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta
  4. Szybka rewitalizacja śródmieścia
  5. Elektrownia fotowoltaiczna 1 MGW na terenach wyrobiska po byłej cegielni przy ul. Stawowej
  6. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach miejskich
  7. Partnerstwo publiczno- prywatne
  8. Budowa windy z ul. Nowe Miasto – Przykopa

Dodatkowo: Jako Burmistrz miasta związanego z Wojskami Ochrony Pogranicza a później ze Strażą Graniczną oraz radni miejscy upomnimy się w imieniu mieszkańców którym niesłusznie odebrano emerytury i renty rodzinne o ich należne im prawa.